Оголошення про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку у місті Авдіївка

На виконання розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області від 12.07.2019 року № 755 «Про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку у місті Авдіївка», Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 13.06.2016 № 150 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку» (із змінами), військово-цивільна адміністрації міста Авдіївка Донецької області оголошує конкурс з призначення управителя багатоквартирного будинку у місті Авдіївка, який відбудеться 20 серпня 2019 року о 10-00 год.

1. Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу:

Військово-цивільна адміністрація міста Авдіївка Донецької області (86065, Україна, Донецька область, м. Авдіївка, вул. Молодіжна, 5).

2. Призвище, посада та номер контактного телефону особи, уповноваженої здійснювати зв'язок з учасниками конкурсу:
Удовенко Галина Володимирівна – начальник відділу житлово-комунального господарства управління з розвитку міського господарства військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області; контактний телефон: (06236) 3-31-94, факс: (06236) 3-31-94.

3. Критерії оцінки конкурсних пропозицій:
- ціна послуги, що включає відповідно до статті 10 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» витрати на утримання багатоквартирного будинку, прибудинкової території, поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку, винагороду управителю з розрахунку на 1 м кв. загальної площі багатоквартирного будинку;
- рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою;
- наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців);
- фінансова спроможність учасника конкурсу;
- наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства.

4. Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання.
1. Для участі у конкурсі учасники конкурсу подають заяву, у якій зазначають:
фізичні особи - підприємці - прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);
юридичні особи - повне найменування, код за ЄДРПОУ.
До заяви додаються документи, які підтверджують наявність у штаті щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя – юридичної особи), або документи, що підтверджують проходження професійної атестації або наявність у штаті за трудовим договором щонайменше одного найманого працівника, який пройшов професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку (групи будинків)» (для управителя - фізичної особи - підприємця) (з 01 січня 2019 року).
2. Конкурсна пропозиція подається щодо кожного об’єкта окремо.
У разі якщо об’єктом конкурсу визначено групу будинків, розрахунок ціни учасник конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо.
Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою організатору конкурсу у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.
Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.
Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).
3. Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу, які їх подали.
4. Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.
5. Конкурсні пропозиції реєструються організатором конкурсу в окремому журналі обліку конкурсних пропозицій. На запит учасника конкурсу організатор конкурсу протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження його конкурсної пропозиції із зазначенням дати та часу.

Перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання:
• копія Статуту або іншого установчого документа;
• копія Балансу підприємства (форма № 1) за останній звітний період завірена печаткою Учасника;
• копія Звіту про фінансові результати (форма № 2) за останній звітний період завірена печаткою Учасника;
• довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) простроченої заборгованості по кредитах;
• довідка з податкового органу про відсутність заборгованостей із сплати податків
і зборів (обов’язкових платежів);
• оригінал довідки наданої в довільній формі про наявність обладнання та матеріально-технічної бази необхідної для виконання функцій з управління багатоквартирним будинком (дана довідка повинна містити інформацію про обладнання, транспортні засоби, спеціальну техніку, тощо);
• оригінал довідки наданої в довільній формі про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, який забезпечить належне виконання функцій з управління багатоквартирним будинком;
• оригінал довідки наданої в довільній формі, що підтверджує досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства;
• витяг з ЄДРПОУ, отриманий не раніше ніж за 30 днів до дати оголошення даного конкурсу.
• копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість або копія свідоцтва про сплату єдиного податку.

5. Дата огляду об’єктів конкурсу та доступ до них.
Учасники конкурс матимуть змогу оглянути об’єкти конкурсу у призначений час: «26» липня 2019 року о 10:00 годині за присутності представників організатору конкурсу та представників балансоутримувача житлового фонду.

6. Інформація про:
наявність та загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій;
невиконані зобов’язання щодо проведення перерахунку розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не в повному обсязі.
Станом на 01.07.2019 р. загальний обсяг заборгованості співвласників за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій складає 11 826 590,36 грн.
Перерахунки розміру плати за послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій у разі перерви в їх наданні, ненадання або надання не в повному обсязі проводяться з урахуванням періодичності надання послуг, які входять до складу тарифу на послуги з управління багатоквартирним будинком. Так, проведені перерахунки за ненадання послуг з обслуговування ліфтів з 01.04.2018 року по 01.07.2019 року на суму 88 486,05 грн.

7. Способи і місце отримання конкурсної документації

Конкурсна документація надається особисто за адресою (86065, Україна, Донецька область, м. Авдіївка, вул. Молодіжна, 7, 4-поверх, к.3), або надсилається поштою організатором конкурсу його учаснику протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заяви про участь у конкурсі, у якій зазначається спосіб надання конкурсної документації.