Оголошення про закупівлю квартири на вторинному ринку для забезпечення житломо сіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Придбання житла (квартир, будинків) для дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, особам з їх числа на умовах участі на вторинному ринку здійснюється на конкурсних засадах.

Придбання житла (квартир, будинків) на умовах участі на вторинному ринку здійснюється за результатами роботи конкурсної комісії.

У разі потреби голова конкурсної комісії може залучати до її роботи експертів та консультантів.

До основних завдань конкурсної комісії належить опублікування інформації про проведення конкурсу та його результати в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті військово-цивільної адміністрації.

В інформації зазначаються, зокрема, вимоги до житла, яке буде придбане, зміст конкурсної документації, адреса, номер телефону і режим роботи конкурсної комісії, строк подання конкурсної документації (не менш як 10 днів), дата і місце проведення конкурсу; розгляд конкурсних пропозицій (протягом 10 днів); визначення переможця (переможців) конкурсу; складання протоколу про результати проведення конкурсу.

Для участі у конкурсі подаються:

Заява про участь у конкурсі із зазначенням:

найменування юридичної особи, прізвища та ініціалів їх керівника, форми власності, місцезнаходження, номера телефону, телефаксу (для юридичних осіб);

прізвища та ініціали фізичної особи, її місце проживання, номера телефону, телефаксу (для фізичних осіб);

пропозиція щодо квартири (будинку) (перелік із визначенням характеристики квартири, ціни, адреси);

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців і засвідчена в установленому порядку копія довідки про включення до ЄДРПОУ (для юридичних осіб): засвідчені в установленому порядку копії установчих документів (для юридичних осіб);

для фізичних осіб копія паспорта фізичної особи та реєстраційного номера облікової карти платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку в паспорті);

інформаційна довідка з Єдиної бази даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство;

інформація з Державного реєстру прав із відомостями про зареєстровані речові права на нерухоме майно та їх обтяження;

нотаріально засвідчені копії правовстановлюючих документів, на підставі яких проводиться державна реєстрація права власності на нерухоме майно (заява в установленій формі, копія технічного паспорта засвідчена в установленому порядку);

документ що підтверджує повноваження посадової особи або представника Учасника конкурсу щодо підпису документів конкурсної пропозиції, повноваження від власника на відчуження майна від його імені;

оригінал або нотаріально завірена копія довідки з обслуговуючого банку (банків) [реквізити, яких зазначені у відомостях про учасника конкурсу] про стан відкритих розрахункових рахунків та про відсутність (наявність) простроченої заборгованості за кредитами;

довідка (оригінал), видана органом державної фіскальної служби про відсутність заборгованості зі сплати Учасником податків, зборів (обов’язкових платежів), чинна на день розкриття пропозиції конкурсних торгів;

- засвідчені Учасником копії балансу та звіту про фінансові результати за формами 1 та 2 встановленими Мінфіном, а для суб’єктів малого підприємництва - фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва, за останній звітний (чи проміжний) період;

засвідчена Учасником копія звіту про рух грошових коштів за встановленою Мінфіном формою (за останній звітний період);

копія витягу з реєстру платників ПДВ - у разі сплати учасником ПДВ, або копія свідоцтва про право сплати єдиного податку чи копія витягу з реєстру платників єдиного податку - у разі сплати учасником єдиного податку.

У разі, якщо Учасник не є платником податку на додану вартість та платником єдиного податку, тоді він повинен подати довідку у довільній формі з законодавства України не передбачено наявність у нього зазначених свідоцтв;

копія документа, що підтверджує повноваження керівника:

протокол установчих (загальних) зборів, наказ (розпорядження) про призначення (для суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб за наявності);

документ, що посвідчує відсутність на час подання конкурсних пропозицій осіб, які зареєстровані в квартирі, що подається на конкурс;

довідка балансоутримувача будинку та/або експлуатуючої організації про відсутність заборгованості за житлово-комунальні послуги;

у разі, якщо на час продажу в квартири (будинку) є зареєстровані малолітні діти, надається рішення опікунської ради про дозвіл на продаж квартири, право власності в якій належить малолітній (неповнолітній) дитині;

довідка щодо рішень місцевих органів влади стосовно передачі;

зовнішніх інженерних мереж до експлуатуючих організацій, їх назви, дати    передачі, копії підтверджуючих документів;

- фотокартки квартири (будівлі). •

За рішенням конкурсної комісії для участі в конкурсі можуть подаватися також інші документи.

Подання та розкриття конкурсних пропозицій.

Спосіб подання конкурсних пропозицій - особисто або поштою. Під час розкриття конкурсних пропозицій комісію ведеться протокол. Протокол розкриття конкурсних пропозицій підписується членами комісії

Оформлення конкурсних пропозицій.

Кожен Учасник конкурсу, має право подати необмежену кількість конкурсних пропозицій. Конкурсна пропозиція та документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета конкурсу готується Учасниками в одному примірнику і подається у письмовій формі (за підписом керівника або уповноваженої особи Учасника), яка повинна бути прошита, пронумерована (для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (у разі наявності) - скріплюється печаткою*, для фізичних осіб - засвідчується власним підписом) у запечатаному конверті з позначкою “Конкурсна пропозиція”.

Учасникам конкурсу дозволяється подавати конкурсну пропозицію (комерційну частину), як щодо предмета закупівлі, так і щодо визначених частин предмета закупівлі (лотів). Кожна одержана конкурсна пропозиція Учасника вноситься Замовником до Реєстру отриманих конкурсних пропозицій.

Усі сторінки конкурсної пропозиції Учасника конкурсу повинні бути пронумеровані, а на зворотній стороні останньої сторінки повинен бути зроблений запис, в якому вказуються цифрами і прописом кількість пронумерованих сторінок, який засвідчується підписом та печаткою Учасника.

Конкурсна пропозиція повинна мати реєстр наданих документів, який прошивається до складу пропозиції і рахується як перший аркуш конкурсної пропозиції.

Нотаріально завірені документи та оригінали документів, видані іншими установами, не засвідчуються підписом та печаткою Учасника.

 Зміст конкурсної пропозиції учасника

Ціна конкурсної пропозиції

Ціна конкурсної пропозиції Учасника означає суму, за яку Учасник передбачає виконати замовлення щодо продажу квартири (будинку).

Ціни вказуються за 1 кв. метр загальної площі квартири з ПДВ. У разі, якщо ціна за 1 кв. метр загальної площі квартири вказана без ПДВ, то Учасник надає пояснення з посиланням на відповідні нормативно-правові акти.

Ціна пропозиції залишається незмінною до повного виконання сторонами зобов'язань за договором та встановлюється в національній валюті.

Вартість конкурсної пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.

Учасник надає у конкурсній пропозиції заповнену форму "ЦІНОВА КОНКУРСНА ПРОПОЗИЦІЯ".

До ціни конкурсної пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені Учасником у процесі здійснення конкурсу та укладення договору про закупівлю.

Витрати Учасника, пов'язані з підготовкою та поданням конкурсної пропозиції, не відшкодовуються (в тому числі й у разі відміни конкурсу чи визнання конкурсу таким, що не відбувся).

Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів та самостійно несе всі витрати на їх отримання.

Учасники подають свої пропозиції стосовно предмета закупівлі відповідно до вимог цієї конкурсної документації.

Переможцем визначається учасник конкурсу, який подав найвигіднішу конкурсну пропозицію, за якою вартість придання 1 кв. метра загальної площі житла на вторинному ринку в регіонах України є найнижчою серед запропонованих.

У разі коли кількість квартир (будинків), запропонованих переможцем конкурсу, менша ніж кількість, визначена конкурсною документацією, головний розпорядник коштів з метою придбання необхідної кількості квартир (будинків) має право розглянути наступні конкурсні пропозиції, які не були відхилені, відповідають вимогам конкурсної документації, та додатково визначити переможців конкурсу.

У випадку, коли головним розпорядником бюджетних коштів, було двічі відмінено конкурс у зв’язку з поданням для участі в ньому менше двох конкурсних пропозицій учасників, у разі проведення конкурсу втретє може бути визначено переможця з одним учасником конкурсу, пропозиції якого відповідають вимогам документації.

За результатами аналізу конкурсних пропозицій  складається протокол, в якому зазначаються результати конкурсу.

Оплата за придбане житло здійснюється покупцем після укладення договору купівлі-продажу протягом 20 робочих днів шляхом безготівкового розрахунку.

Заявки від продавця житла приймаються протягом 10 робочих днів з дня опублікування в засобах масової інформації за адресою: Донецька обл., м.Авдіївка, вул.Молодіжна, б.7, з 8.00 до 17.00, телефон для довідок: 0956930871.

Розгляд конкурсних пропозицій буде проведено 04.05.2018 р. о 14.00, каб. № 6 військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області.